Aavahan Stuti Shlok and Prarthana Samapan Shlok

Shlok


Paused...
    Lyrics