Janmãshtami Pãrãyan
Jigarbhai performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji and Pujya Rajnibhai.
Hareshbhai offered garland and received blessings from Shree Thãkorji Mahãrãj.
Pujya Ashokbhai performed Mahãtmyã Darshan Pravanchan.
Soor Vrund sang bhajans.
Jigarbhai performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji and Pujya Rajnibhai. Hareshbhai offered garland and received blessings from Shree Thãkorji Mahãrãj. Pujya Ashokbhai performed Mahãtmyã Darshan Pravanchan. Soor Vrund sang bhajans.
Pujya Rajnibhai performed Mahãtmyã Darshan Pravanchan.
Vratdhãri Santo and Haribhakto during Pãrãyan.
Chetanbhai (Manavadar), Anilbhai (Visavadar) and Pujya Dr Bharatbhai performed Mahãtmyã Darshan Pravachan.
Pujya Rajnibhai performed Mahãtmyã Darshan Pravanchan. Vratdhãri Santo and Haribhakto during Pãrãyan. Chetanbhai (Manavadar) and Anilbhai (Visavadar) performed Mahãtmyã Darshan Pravachan. Pujya Dr Bharatbhai performed Mahãtmyã Darshan Pravachan.
Vratdhãri Santo and Haribhakto during Pãrãyan.
Pujya Punitbhai, Jaydeepbhai, Dineshbhai and Pujya Hareshbhai performed Mahãtmyã Darshan Pravachan
  Vratdhãri Santo and Haribhakto during Pãrãyan. Pujya Punitbhai, Jaydeepbhai, Dineshbhai and Pujya Hareshbhai performed Mahãtmyã Darshan Pravachan  
Shrãvan Maas Samuh Mahãpujã
Yajmãns performed Aarti during Samuh Mahãpujã.
Pujya Rajnibhai L to R Pujya Ranchodbhai, Pujya Dr Bharatbhai and Anilbhai performed Mantrã Pushpãnjali.
Yajmãns and Haribhakto during Samuh Mahãpujã.
Yajmãns during Samuh Mahãpujã. Yajmãns performed Aarti. Pujya Rajnibhai L to R Pujya Ranchodbhai, Pujya Dr Bharatbhai and Anilbhai performed Mantrã Pushpãnjali. Yajmãns and Haribhakto during Samuh Mahãpujã.
Pujya Rajnibhai performed Mahãtmyã Darshan Pravachan.
Vratdhãri Santo and Haribhakto chanting Dhun.
  Pujya Rajnibhai performed Mahãtmyã Darshan Pravachan. Vratdhãri Santo and Haribhakto chanting Dhun.  
 
Home | Thakorji Darshan | Today's Quote | Sahebji Darshan | Events | Mantralekhan | Calendar | Bhajan Darshan | Downloads | Privacy Policy