20th Jul - Opening Ceremony
Haribhakto and Youth welcomed Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Param Pujya Adhyatmanand Swami, Param Pujya Dinkar Uncle, Sadguru Sant Pujya Shantibhai and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.
Richmond Youth Boys offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji.
Richmond-Virginia Youth Girls offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.
Haribhakto welcomed Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji and Param Pujya Adhyatmanand Swami. Youth welcomed Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Param Pujya Adhyatmanand Swami, Param Pujya Dinkar Uncle, Sadguru Sant Pujya Shantibhai and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai. Richmond Youth Boys offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji. Richmond-Virginia Youth Girls offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.
Richmond-Virginia Youth Girls offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.
(L to R) Param Pujya Dinkar Uncle, Shri Vishnubhai, Dr Jitendrabhai, Shri Mukeshbhai and Shri Kantibhai lightning the lamp during Opening Ceremony of Bhakti Parva. (L to R) Param Pujya Dinkar Uncle, Shri Vishnubhai, Dr Jitendrabhai, Shri Mukeshbhai and Shri Kantibhai, Shri Narsinhbhai, Dr Virendrabhai, Shri Harishbhai and Sadguru Sant Pujya Harshadbhai lightning the lamp during Opening of Bhakti Parva.
Param Pujya Dinkar Uncle, Sadguru Sant Pujya Harshadbhai (L to R) Shri Narsinhbhai, Dr Virendrabhai, Shri Harishbhai, Shri Vishnubhai, Dr Jitendrabhai, Shri Mukeshbhai and Shri Kantibhai during Opening Ceremony of Bhakti Parva.
Richmond-Virginia Youth Girls offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai. (L to R) Param Pujya Dinkar Uncle, Shri Vishnubhai, Dr Jitendrabhai, Shri Mukeshbhai and Shri Kantibhai lightning the lamp during Opening Ceremony of Bhakti Parva. (L to R) Shri Narsinhbhai, Dr Virendrabhai, Shri Harishbhai and Sadguru Sant Pujya Harshadbhai lightning the lamp during Opening Ceremony of Bhakti Parva. Param Pujya Dinkar Uncle, Sadguru Sant Pujya Harshadbhai (L to R) Shri Narsinhbhai, Dr Virendrabhai, Shri Harishbhai, Shri Vishnubhai, Dr Jitendrabhai, Shri Mukeshbhai and Shri Kantibhai during Opening Ceremony of Bhakti Parva.
Pujya Rameshbhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai and Sadguru Sant Pujya Shantibhai.
Pujya Arvindbhai offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.
Pujya Rameshbhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai. Pujya Rameshbhai performed pujan and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai. Pujya Arvindbhai offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji. Pujya Arvindbhai offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.
Pujya Arvindbhai offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai.
Pujya Arvindbhai and Pujya Rameshbhai received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Sadguru Sant Pujya Shantibhai.
Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, (L to R) Param Pujya Adhyatmanand Swami, Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai and Param Pujya Dinkar Uncle during the Opening Ceremony.
Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Param Pujya Adhyatmanand Swami, Param Pujya Dinkar Uncle, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Shri Vishnubhai and Dr Virendrabhai during the celebrations.
Pujya Arvindbhai offered garland and received blessings from Sadguru Sant Pujya Shantibhai. Pujya Arvindbhai and Pujya Rameshbhai received blessings from Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Sadguru Sant Pujya Shantibhai. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, (L to R) Param Pujya Adhyatmanand Swami, Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai and Param Pujya Dinkar Uncle during the Opening Ceremony. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Param Pujya Adhyatmanand Swami, Param Pujya Dinkar Uncle, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Shri Vishnubhai and Dr Virendrabhai during the celebrations.
Ketan, Meet, Vipulbhai (Australia), Kuldeep, Shamit, Yashvi, Nikita, Ruchi and Saheli performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
California and Seattle Mandal performed Cultural Program.
Lansdale PA Mandal performed short play.
Ketan, Meet, Vipulbhai (Australia), Kuldeep, Shamit, Yashvi, Nikita, Ruchi and Saheli performed Mahãtmya Darshan Pravachan. California Mandal performed Cultural Program. Seattle Mandal performed Cultural Program. Lansdale PA Mandal performed short play.
Maharshi anchored the Youth Program.
Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Sadguru Sant Pujya Shantibhai during the celebrations.
Pujya Peterbhai, Pujya Rameshbhai and Pujya Utpalbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.
Sadguru Sant Pujya Harshadbhai showered blessings.
Maharshi anchored the Youth Program. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Sadguru Sant Pujya Shantibhai during the celebrations. Pujya Peterbhai, Pujya Rameshbhai and Pujya Utpalbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan. Sadguru Sant Pujya Harshadbhai showered blessings.
Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji showered blessings.
Vratdhãri Santo and Haribhakto during the celebrations.
Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji showered blessings. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji showered blessings. Vratdhãri Santo and Haribhakto during the celebrations. Vratdhãri Santo and Haribhakto during the celebrations.
 
BHAKTI PARVA 2017
Home | Thakorji Darshan | Today's Quote | Sahebji Darshan | Events | Mantralekhan | Calendar | Bhajan Darshan | Downloads | Privacy Policy